pecoranera, teksty z kwietnia 2011 roku

2 teksty z kwiet­nia 2011 ro­ku – auto­rem jest pe­cora­nera.

Nie mogą wziąć roz­wo­du - bo to skrzyw­dzi ich Dziecko

Ciągłe awan­tu­ry i ner­wo­wa at­mosfe­ra są lep­sze dla Niego ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 kwietnia 2011, 14:01

Kiedy wy­daje Ci się, że Twoją Osobowość
Zmieniło zeb­ra­ne doświadczenie
Że nie jes­teś już 'sta­rym' Ja
I masz za sobą czas głupich błędów

Nag­le, jak spod ziemi, zja­wia się cień z przeszłości
I z nieuk­ry­waną sa­tys­fak­cją przy­pomi­na Ci kim byłeś
Ro­bi z Twe­go ser­ca 'jeżyka' - wbi­jając w nie bo­les­ne szpile
Czu­jesz się jak za­gubione dziec­ko i z lękiem milkniesz

Czy ze­gar może cofnąć swo­je wskazówki ... ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2011, 16:57
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność