pecoranera, teksty z lipca 2010 roku

5 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest pe­cora­nera.

Każda łza naj­lep­szej Przy­jaciółki to cios w ser­ce... Bo­li jak ot­warta ra­na ... Nie poz­wa­la zasnąć ... Skłania do myśle­nia... Chcę ot­rzeć Two­je oczy ... Spra­wić, żebyś uśmie­chała się tak pięknie jak daw­niej ...Mamo 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 lipca 2010, 00:21

Źródłem Two­jej niena­wiści i po­wodem roz­siewa­nia plotek
nie jest wca­le od­ra­za względem mo­jego postępowania,
Prze­ciw­nie. To strach - żeby zacząć żyć tak, jak ja. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 lipca 2010, 12:12

Każdy Twój upa­dek, da­je nieoce­nioną szansę na po­danie Ci przy­jaz­nej dłoni, która nie tyl­ko po­może Ci pow­stać, ale i pod­trzy­ma Cię w Twej chwi­lowej bezsilności 

myśl
zebrała 11 fiszek • 4 lipca 2010, 16:24

Dla M.

Był ta­ki mo­ment niedaw­no, jed­na krótka chwila
Po­myślałam, że może będzie między na­mi przyjaźń
Ale Ty tyl­ko grałaś ja­ka to jes­teś troskliwa
Lecz na­wet przez se­kundę nie byłaś uczciwa 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 2 lipca 2010, 10:22

Plot­ka jest jak cier­nie, które ciężko zniszczyć
Os­tre kol­ce wbi­jają sie w mo­je ciało, ra­nią do żywego
Mnie i Blis­kie mi Osoby
Je­dyny sposób to wyr­wać roślinę ... wraz z korzeniami... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 lipca 2010, 13:38
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność