pecoranera, teksty z września 2010 roku

7 tekstów z września 2010 ro­ku – auto­rem jest pe­cora­nera.

Smut­ni, za­myśle­ni pędzi­cie przez świat
Gdy­by nie tem­pe­ratu­ra - nie zauważyli­byście zmian pór roku

A gdy­by tak zat­rzy­mać się na jedną, krótką chwilę
I dać oczom na­cie­szyć się pięknem te­go, co Was otacza

Stój !

I po­pat­rz na różno­rodną ko­lorys­tykę choćby jed­ne­go drze­wa ...
Na­dal uważasz, że je­sień jest brzyd­ka

myśl
zebrała 22 fiszki • 30 września 2010, 15:24

Miłość bez zaufania
To jak kwas plus zasada
Pocze­kaj aż nastąpi reakcja
ZO­BOJĘTNIENIA ...

<Zain­spi­rowa­nie : Coniglietta> 

myśl
zebrała 40 fiszek • 28 września 2010, 12:01

Ja­ka to przy­jem­ność po­siadać rzeczy materialne
Sko­ro nie pot­ra­fisz się ni­mi dzielić ?
Le­piej skrom­nie ale w miłości
Niż na bo­gato w samotności... 

myśl
zebrała 32 fiszki • 25 września 2010, 23:26

Niektórym ludziom nig­dy nie dogodzisz
Już ta­ka ich wred­na natura
By Two­je in­ten­cje in­ter­pre­tować na opak 

myśl
zebrała 25 fiszek • 20 września 2010, 16:20

Przekora ludzka

Dos­ta­liśmy wolną wolę by nią się w życiu kierować
Dlacze­go Bóg miałby te­raz w nasze życie ingerować?
Dał nam zbiór praw, dzięki którym możemy być szczęśliwi
Ale na­wet do nich nie zagląda­my, jes­teśmy na to za leniwi
Ale gdy przez bez­myślność, głupotę sta­nie się coś strasznego
Nie! To nie my jes­teśmy win­ni! To Bóg win­ny jest tego! 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 września 2010, 12:47

Nasza zna­jomość była jak bolący ząb
Ko­lej­ne plom­by nie mogły nic naprawić
Da­rem­nie po­nosiłam koszta
Ząb był martwy
I tak się już kruszył
Żałuję, że od­ra­zu nie wyr­wałam go z korzeniem 

myśl
zebrała 39 fiszek • 6 września 2010, 20:45

Jak to jest wiaro­god­nie przy­jaciela udawać
A po­tem za ple­cami cicho z nożem stawać
Łap­czy­wie chwy­tać każde słowo Naiwniaka
Ze słów stworzyć fałsz, by pow­stała draka

Co kieru­je tobą, że zdra­da i in­try­gi tak ba­wią, tak cieszą ?
Kiedyś na twych włas­nych sznurówkach za to cię powieszą…

znów coś dla m. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 września 2010, 13:54
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność