pecoranera, myśli

71 tekstów (myśli) – auto­rem jest pe­cora­nera.

Spróbuj. Zaryzykuj.
Nie możesz stra­cić cze­goś, cze­go póki co i tak nie masz...
Nie ry­zyko­wać jest może i bez­pie­czniej ale...
Czy na prawdę cały czas chcesz żyć mrzon­ka­mi i układać w myślach co by było gdyby...?
Jeśli is­tnieje choć pro­myk nadziei na zna­lezienie szczęścia to nie zasłaniaj go chmu­rami strachu i niepewności...

< dla Ciebie W. > 

myśl
zebrała 4 fiszki • 22 maja 2013, 00:40

Nie mogą wziąć roz­wo­du - bo to skrzyw­dzi ich Dziecko

Ciągłe awan­tu­ry i ner­wo­wa at­mosfe­ra są lep­sze dla Niego ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 15 kwietnia 2011, 14:01

Kiedy wy­daje Ci się, że Twoją Osobowość
Zmieniło zeb­ra­ne doświadczenie
Że nie jes­teś już 'sta­rym' Ja
I masz za sobą czas głupich błędów

Nag­le, jak spod ziemi, zja­wia się cień z przeszłości
I z nieuk­ry­waną sa­tys­fak­cją przy­pomi­na Ci kim byłeś
Ro­bi z Twe­go ser­ca 'jeżyka' - wbi­jając w nie bo­les­ne szpile
Czu­jesz się jak za­gubione dziec­ko i z lękiem milkniesz

Czy ze­gar może cofnąć swo­je wskazówki ... ? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 6 kwietnia 2011, 16:57

Za­nim wy­powiesz krzyw­dzące Ją słowa,
Których prze­cież nie cofniesz,
Pamiętaj
Jej mat­czy­na miłość wy­baczy i zak­ry­je Twój grzech
Ale Ty będziesz mu­siał żyć z tym do końca swych dni 

myśl
zebrała 32 fiszki • 22 grudnia 2010, 19:33

Duszę się tym co chciałabym Ci powiedzieć
Tak bar­dzo boję się, że zra­nią Cię mo­je myśli
Kocham Cię ...
Więc cze­mu brak mi od­wa­gi na pełnię SZCZE­ROŚCI ? 

myśl
zebrała 19 fiszek • 20 grudnia 2010, 00:09

Ob­darty z ho­noru to nie ten Kto ot­wiera Swe Ser­ce ...
Lecz ten kto pod­stępnie do te­go doprowadza,
by po­tem zak­pić z Cudzych uczuć ...

dla Coniglietty 

myśl
zebrała 21 fiszek • 19 grudnia 2010, 00:21

Wycho­wuj swe Dzieci tak, by z całego ser­ca do­ceniały każdy Twój dar,
na­wet jeśli tym po­darun­kiem są "tyl­ko" Two­je słowa ... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 12 grudnia 2010, 21:20

Praw­dzi­wy Mężczyz­na to ta­ki, który sza­nuje słabości Swo­jej Ko­biety i pot­ra­fi przełożyć je nad włas­ne potrzeby. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 12 listopada 2010, 12:54

Da­jesz Dziec­ku cu­kier­ka, bo tak wy­pada ...
Czy po to, żeby zo­baczyć is­kier­ki ra­dości w Je­go oczach ?

Tak nap­rawdę wszys­tkim po­zos­ta­je coś z Dziecka

Jeśli więc Ko­goś kochasz, cze­mu cze­kasz z kup­nem kwiat­ka, czy in­ne­go dro­biaz­gu do na­dejścia ja­kiegoś święta ? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 27 października 2010, 23:15

Po­niżenie zaw­sze ma swo­jego Mściciela
Jest nim sa­mo życie, które zwróci ci z od­setka­mi to co da­wałaś in­nym ...
Po twoich po­liczkach też kiedyś spłyną łzy upo­korze­nia ... 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 października 2010, 22:47
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność