pecoranera, strona 3

82 teksty – auto­rem jest pe­cora­nera.

Jak to jest wiaro­god­nie przy­jaciela udawać
A po­tem za ple­cami cicho z nożem stawać
Łap­czy­wie chwy­tać każde słowo Naiwniaka
Ze słów stworzyć fałsz, by pow­stała draka

Co kieru­je tobą, że zdra­da i in­try­gi tak ba­wią, tak cieszą ?
Kiedyś na twych włas­nych sznurówkach za to cię powieszą…

znów coś dla m. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 4 września 2010, 13:54

Pat­rzę na Ciebie i czuję, że kocham Cię co­raz mocniej
Dos­trze­gam każdą Twoją nową Zmar­szczkę, każdy si­wy włos...
I na­pawa mnie lękiem myśl
Jak szyb­ko ula­tuje życie ...
Jeszcze wczo­raj byłaś Żywiołem, Ideałem Ko­biecości i Piękna, do które­go dążyłam ja­ko dziewczynka...
Dziś tak wiele się zmieniło ...
Niech jut­ro nig­dy nie nadejdzie 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 sierpnia 2010, 00:22

Nie mów mi jak mam żyć "DLA MO­JEGO DOBRA"
Two­je bo­les­ne doświad­cze­nia nie mają pra­wa narzu­cać mi ja­kie bar­wy będzie miał mój świat
To ja wy­bieram każdy ko­lor ...
Więc za­bierz już czarną farbę od mo­jej lśniącej tęczy... 

myśl
zebrała 26 fiszek • 20 sierpnia 2010, 09:57

...

Powiedz
Nie bo­li Cię już twarz od te­go sztuczne­go uśmiechu

Pomyśl
Czy war­to egzys­to­wać w ciężkiej obłudy grzechu

Posłuchaj
To Two­je JA krzyczy byś maskę wreszcie zrzucił

Pamiętaj
Zbu­dowałeś la­birynt kłam­stw, mapę ktoś wyrzucił

Poczuj
Za­pach smro­du, który wokół siebie stworzyłeś

Poznaj
Sa­mot­ności cier­pki smak – na niego zasłużyłeś 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 19 sierpnia 2010, 00:57

In­ternet zbliża ludzi...
Zmniej­sza dzielącą ich od­ległość "na wy­ciągnięcie ręki"...
Ale na­wet naj­wy­myślniej­sze je­go fun­kcje nie zastąpią mi wtu­lenia się w Twe Ra­miona ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 18 sierpnia 2010, 14:11

Chcesz być Praw­dzi­wym Przyjacielem?
Cho­waj po­wie­rza­ne Ci ta­jem­ni­ce do her­me­tycznych pudełek
Każde uk­ryj głębo­ko przed wścib­skim wzrokiem
Nie daj się pod­ku­sić, żeby po­kazać ko­muś pu­dełko i uchy­lić troszkę wieczko...
Sek­ret ule­ci ... Zep­su­je się stając się zwykłą plotką...
A Ty na zaw­sze ut­ra­cisz bez­cenny dar ZAUFANIE 

myśl
zebrała 31 fiszek • 17 sierpnia 2010, 12:54

Grzesznica ...

Naj­większym Twym grzechem jest Two­ja uroda
Za ta­kie prze­winienie zniszczyć Cię nie szkoda

Ona z tej zaz­drości kłam­stwa komponuje
On nie mogł Cię zdo­być więc ze złości knuje

Za to jak wyglądasz cier­pieć masz katusze
Przypną Ci łatkę DZIW­KI i zra­nią Twą duszę

Głup­cy plot­ki kochają, wplotą coś od siebie
Przez myśl im nie przej­dzie JAK skrzyw­dzi­li Ciebie 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 16 sierpnia 2010, 12:22

Mały, po­cie­szny Człowie­czek w wózku
Pat­rzy na Ciebie
I roz­kosznie w uśmie­chu ek­spo­nuje swo­je dwa pier­wsze ząbki
Cze­mu nie od­wza­jem­niasz Je­go szcze­rego uśmiechu?
Cze­mu z ob­rzydze­niem spoglądasz na Je­go Rodziców?

No tak
Oni są Żółci
A Ty prze­cież miałeś wpływ na biały ko­lor swej skóry 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 sierpnia 2010, 09:36

wieczna huśtawka

Są dni kiedy w swym ciele świet­nie się czuję
Pew­ność siebie i ko­biecość ze mnie emanuje
Lecz zdarzają się mo­men­ty sza­re i bez życia
Gdy nie czuję
że mam w so­bie tę siłę prze­bicia, która góry prze­nosi i co chce-zdobywa
Wo­bec której każdy sprze­ciw jak mgła się rozpływa
Co zro­bić by emoc­ji huśtaw­ka ustała
Bym to ja­ka jes­tem zaakceptowała 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 12 sierpnia 2010, 00:16

Kocha­nie, na wspom­nienia ma­my jeszcze czas
Te­raz mu­simy za­pełniać Księgę Wspólnych Chwil
Kiedyś usiądziemy w Og­rodzie Naszych Wspomnień
Bez pośpie­chu roz­koszując się Ich Słod­ki­mi Owocami 

myśl
zebrała 16 fiszek • 11 sierpnia 2010, 17:36
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność