pecoranera, strona 5

82 teksty – auto­rem jest pe­cora­nera.

Wczo­raj zadzwo­nił, zbyłeś go bra­kiem cza­su ... Jak zaw­sze... On już jest spo­koj­ny - Ty będziesz żył odtąd z ciężarem na ser­cu... On od­szedł tej no­cy - Ty nig­dy nie do­wiesz się cze­mu stanęło je­go serce... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 25 czerwca 2010, 16:23

Tak długo myślałam jak przes­koczyć prze­paść między na­mi... Aż spadła la­wina przeżyć... i wys­tar­czyło przejść ka­mienistą drogą - może niewy­godną, ale bez­pie­czniej­szą niż skok w dal... 

myśl
zebrała 33 fiszki • 23 czerwca 2010, 20:44

Tak ciężko na ser­cu, gdy jes­teś bar­dziej do­rosły niż Twój Rodzic... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 21 czerwca 2010, 20:45

Tak łat­wo wyrzu­ciłeś z siebie upo­karzające mnie słowa
Dziś pro­sisz o przebaczenie
Z po­korą, z łza­mi ... a ja nie pot­ra­fię znów naz­wać Cię "TATĄ" ... 

myśl
zebrała 23 fiszki • 20 czerwca 2010, 19:00

De­cydując się na związek na odległość
Nie wie­działam ile łez mnie będzie kosztował
Mówią, że z cza­sem do wszys­tkiego można się przyzwyczaić
A ja wiem już, że jest dokład­nie odwrotnie
I każde NASZE roz­sta­nie bo­li mnie jeszcze bar­dziej ...
I moc­niej tęsknię a do­wodem te­go są co­raz większe łzy wy­lane w po­duszkę ...
Wiem też, że war­to cze­kać ... Jeśli się kocha tak mocno... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 7 czerwca 2010, 00:05

Kiedy masz naście lat pier­wsza miłość wy­daje się być tą na całe życie ... Po­tem przychodzi no­wa miłość ... I jeszcze in­na ... A każda wzbo­gaca Cię w no­we doświad­cze­nia, które przy­dadzą Ci się gdy na­dej­dzie Właści­wa Oso­ba .... 

myśl
zebrała 17 fiszek • 4 czerwca 2010, 02:30

Two­je emoc­je, które wy­lewasz z siebie pisząc, po­kazują mi, że choćbym zjadła z Tobą beczkę so­li - i tak nie będziemy się nig­dy znać jak łyse ko­nie ... Zaw­sze czymś mnie zas­koczysz ... I to spra­wia, że jeszcze bar­dziej Cię kocham ....... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 3 czerwca 2010, 01:15

Naj­gor­sze­mu wro­gowi życzę wszys­tkiego naj­lep­sze­go... Nie, nie zwa­riowałam ... Ale sko­ro szczęśli­wy człowiek nie szu­ka zaczep­ki -to dla mo­jego włas­ne­go spo­koju-niech mu się dob­rze wiedzie... 

myśl
zebrała 39 fiszek • 2 czerwca 2010, 11:05

Młody Chłopak pełen blizn, nie tyl­ko na swoim wy­tatuowa­nym ciele
Usiadł koło niej na ław­ce, za­gadnął nieśmiało
Zo­baczyła w cieniu gęstych rzęs smut­ne oczy, w których wy­ryta była Je­go przeszłość
Uśmie­chem mas­ko­wał strach przed ko­lej­nym odrzuceniem
Nie ocze­kiwał w za­sadzie niczego
Po­za chwilą nor­malnej rozmowy
Chciał się poczuć Człowiekiem
Tak niewiele osób Mu na to pozwala
Osądzając Go za­nim za­mieni z Nim choć kil­ka słów ... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 czerwca 2010, 12:31

Jeśli otaczasz się wyłącznie nieat­rakcyj­ny­mi ko­leżan­ka­mi, po to tyl­ko, żeby ZAW­SZE błyszczeć w ich to­warzys­twie ... To od­bierasz so­bie szansę na coś bez­cenne­go - be­zin­te­resowną, szczerą PRZY­JAŹŃ in­nej Ko­biety ... 

myśl
zebrała 14 fiszek • 31 maja 2010, 20:37
pecoranera

Byle jak pisać - to byle jak myśleć ... ~ Lew Nikołajewicz Tołstoj ~

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

pecoranera

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność